ỐNG KÍNH

TIÊU CỰ CỐ ĐỊNH

XF14mm F2.8 R
 • Ống kính góc rộng tiêu cự cố định 19.000.000 VND
XF16mm F1.4 WR
 • Ống kính góc rộng tiêu cự cố định 21.000.000 VND
XF18mm F2 R
 • Ống kính góc rộng tiêu cự cố định 10.990.000 VND
XF23mm F1.4 R
 • Ống kính góc rộng tiêu cự cố định 18.000.000 VND
XF23mm F2 R WR
 • Ống kính góc rộng tiêu cự cố định 10.490.000 VND
Mới
XF27mm F2.8
 • Ống kính góc rộng tiêu cự cố định 7.990.000 VND
XF35mm F1.4 R
 • Ống kính tiêu cự cố định 12.600.000 VND
XF35mmF2 WR
 • Ống kính tiêu cự cố định 8.600.000 VND
Mới
XF50mm F2 R WR
 • Ống kính tiêu cự cố định 10.490.000 VND
Mới
XF56mm APD F1.2 R
 • Ống kính tiêu cự cố định 31.500.000 VND
CHỌN LỰA
CỦA NHIẾP ẢNH GIA
XF56mm F1.2 R
 • Ống kính tiêu cự cố định 20.900.000 VND
CHỌN LỰA
CỦA NHIẾP ẢNH GIA
XF60mm F2.4 R Macro
 • Ống kính Macro 11.990.000 VND
CHỌN LỰA
CỦA NHIẾP ẢNH GIA
XF80mm F2.8 R LM OIS WR
 • Ống kính Macro 25.990.000 VND
Mới
XF90mm F2 R LM WR
 • Ống kính Tele tiêu cự cố định 20.900.000 VND
Mới
XF200mm F2 R LM OIS WR 1.4XTC
 • Ống kính Tele tiêu cự cố định 144,990,000 VND
 • XF1.4X TC F2 WR
Mới

ỐNG KÍNH

ZOOM CAO CẤP

MKX18-55mmT2.9
 • Ống Kính MKX18-55mm T2.9  99,990,000 VND
Mới
MKX50-135mmT2.9
 • Ống kính MKX50-135mm T2.9  106,990,000 VND
Mới
XF16-55mm F2.8 R WR
 • XF16-55mm F2.8 R WR 25.500.000 VND
XF50-140mm F2.8 WR
 • XF50-140mm F2.8 WR 33.600.000 VND
XF100-400mm F4.5-5.6 R OIS WR
 • XF100-400mm F4.5-5.6 R 44.790.000 VND

ỐNG KÍNH

ĐIỀU CHỈNH TIÊU CỰ

XF8-16mm F2.8 R LM WR
 • XF8-16mm F2.8 R LM WR 48.990.000 VND
Mới
XF10 – 24mm F4 R OIS
 • XF10-24mm F4 R OIS 20.900.000 VND
CHỌN LỰA
CỦA NHIẾP ẢNH GIA
XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS
 • XF18-55mm F2.8-4 R LM 13.500.000 VND
XF18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR
 • XF18-135mm F3.5-5.6 R LM 18.900.000 VND
XF55-200mm F3.5-4.8 R
 • XF55-200mm F3.5-4.8 R 15.000.000 VND
XC16-50mm F3.5-5.6 OIS
 • XC16-50mm F3.5-5.6 OIS 4.300.000 VND
XC50-230mm F4.5-6.7 OIS
 • XC50-230mm F4.5-6.7 OIS 4.300.000 VND

ỐNG KÍNH

CHUYỂN ĐỔI TIÊU CỰ

XF1.4X TC
 • XF1.4X TC 9.600.000 VND
FUJINON TELECONVERTER XF2.0X TC
 • XF2.0X TC  9.900.000 VND
Mới

ỐNG KÍNH

FUJINON

ỐNG KÍNH

TIÊU CỰ CỐ ĐỊNH

XF14mm F2.8 R
 • Ống kính góc rộng tiêu cự cố định 19.000.000 VND
XF16mm F1.4 WR
 • Ống kính góc rộng tiêu cự cố định 21.000.000 VND
XF18mm F2 R
 • Ống kính góc rộng tiêu cự cố định 10.990.000 VND
XF23mm F1.4 R
 • Ống kính góc rộng tiêu cự cố định 18.000.000 VND
XF23mm F2 R WR
 • Ống kính góc rộng tiêu cự cố định 10.490.000 VND
Mới
XF27mm F2.8
 • Ống kính góc rộng tiêu cự cố định 7.990.000 VND
XF35mm F1.4 R
 • Ống kính tiêu cự cố định 12.600.000 VND
XF35mmF2 WR
 • Ống kính tiêu cự cố định 8.600.000 VND
Mới
XF50mm F2 R WR
 • Ống kính tiêu cự cố định 10.490.000 VND
Mới
XF56mm APD F1.2 R
 • Ống kính tiêu cự cố định 31.500.000 VND
CHỌN LỰA
CỦA NHIẾP ẢNH GIA
XF56mm F1.2 R
 • Ống kính tiêu cự cố định 20.900.000 VND
CHỌN LỰA
CỦA NHIẾP ẢNH GIA
XF60mm F2.4 R Macro
 • Ống kính Macro 11.990.000 VND
CHỌN LỰA
CỦA NHIẾP ẢNH GIA
XF80mm F2.8 R LM OIS WR
 • Ống kính Macro 25.990.000 VND
Mới
XF90mm F2 R LM WR
 • Ống kính Tele tiêu cự cố định 20.900.000 VND
Mới
XF200mm F2 R LM OIS WR 1.4XTC
 • Ống kính Tele tiêu cự cố định 144,990,000 VND
 • XF1.4X TC F2 WR
Mới

ỐNG KÍNH

ZOOM CAO CẤP

MKX18-55mmT2.9
 • Ống Kính MKX18-55mm T2.9  99,990,000 VND
Mới
MKX50-135mmT2.9
 • Ống kính MKX50-135mm T2.9  106,990,000 VND
Mới
XF16-55mm F2.8 R WR
 • XF16-55mm F2.8 R WR 25.500.000 VND
XF50-140mm F2.8 WR
 • XF50-140mm F2.8 WR 33.600.000 VND
XF100-400mm F4.5-5.6 R OIS WR
 • XF100-400mm F4.5-5.6 R 44.790.000 VND

ỐNG KÍNH

ĐIỀU CHỈNH TIÊU CỰ

XF8-16mm F2.8 R LM WR
 • XF8-16mm F2.8 R LM WR 48.990.000 VND
Mới
XF10 – 24mm F4 R OIS
 • XF10-24mm F4 R OIS 20.900.000 VND
CHỌN LỰA
CỦA NHIẾP ẢNH GIA
XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS
 • XF18-55mm F2.8-4 R LM 13.500.000 VND
XF18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR
 • XF18-135mm F3.5-5.6 R LM 18.900.000 VND
XF55-200mm F3.5-4.8 R
 • XF55-200mm F3.5-4.8 R 15.000.000 VND
XC16-50mm F3.5-5.6 OIS
 • XC16-50mm F3.5-5.6 OIS 4.300.000 VND
XC50-230mm F4.5-6.7 OIS
 • XC50-230mm F4.5-6.7 OIS 4.300.000 VND

ỐNG KÍNH

CHUYỂN ĐỔI TIÊU CỰ

XF1.4X TC
 • XF1.4X TC 9.600.000 VND
FUJINON TELECONVERTER XF2.0X TC
 • XF2.0X TC  9.900.000 VND
Mới